Spółdzielnia mieszkaniowa Siemion

ORGANY SPÓŁDZIELNI

I. Zarząd

1. Prezes Zarządu mgr inż. Dariusz Ciosek
2. Z-ca Prezesa d/s Ekonomiczno – Finansowych mgr Bożena Łyżwa

II. Rada Nadzorcza SM „Siemion”

1. Przewodniczący Longina Kula
2. Z-ca Przewodniczącego Janusz Borowy
3. Sekretarz Alina Słocińska
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Patrzałek
5. Członek Komisji Rewizyjnej Lucyna Żołądek
6. Przewodniczący Komisji GZM Grzegorz Kemona
7. Członek Komisji GZM Arkadiusz Budziak

III. Walne Zgromadzenie

najwyższy organ Spółdzielni (zwoływane w pierwszym półroczu każdego roku)